Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

1. Fertilizace a rýhování vajíčka

 

- spermie prostupuje mezi folikulárními b. corona radiata – proniká do zony pelucidy   dosahuje oolemy, s ní splývá plazmalema spermie

- spermie bez plazmalemy se přemístí do cytoplazmy sekundárního oocytu

- akrozomální reakce - shluk spermií okolo vajíčka hlavičkami dovnitř

- kortikální reakce - oolema se stává nepropustnou pro další spermie

(oocyty zárodku se zastaví v diploténu I. meiózy, pokračují v pubertě - těsně před ovulací je  dokončeno I. zrací dělení (vznikne oocyt 2. řádu a 1. pólové tělísko), zastaví se v metafázi II. meiotického dělení – to se dokončí až po oplození)

- v oocytu se dokončí 2. meiotické dělení – zralé vajíčko + 2. pólové tělísko

- jádro vajíčka = samičí prvojádro, jádro spermie se dekondenzuje v měchýřkovité 

samčí prvojádro – v obou jádrech dojde k replikaci DNA

- obaly prvojader se rozruší, ženské a mužské prvojádra splynou, jejich chromozomy se promísí – diploidní zygota – mitotickým dělením = rýhováním se rozdělí na

2 blastomery

- dělení pokračuje – 16 buň. stadium = morula (3 dny po oplození)

- morula vstupuje do děložní dutiny – přeměna v blastocystu

 

 

2. Blastocysta a její implantace

 

- blastocysta - dutý kulovitý útvar (buňky přeskupeny k jednomu pólu) složený z:

            embryoblastu - vniřní masa buněk – vlastní embryo

trofoblastu - zevní – zprostředkuje výživu, adaptaci mateřského org., formuje

 placentu

            blastocél - dutina blastocysty

- volná blastocysta setrvává v děložní dutině asi 2 dny - 5.den - vymizení zony pelucidy –   odstraní se bariéra – blastocysta se zvětšuje – 6.den nalehne na epitel děložní sliznice – nidace

 

 

3. Dvouvrstevný zárodečný terčík, amniový a žloutkový váček

 

- 7. den - blastocysta je povrchově implantována, v místě kontaktu se trofoblast diferencuje v periferně uložený, invazivně se chovající syncytiotrofoblast (mnohojaderná masa buněk) a

vnitřní cytotrofoblast (jednotlivé b.)

- syncytiotrofoblast eroduje děložní epitel

-          delaminací se od embryoblastu oddělí vrstva kubických b. – HYPOBLAST (primární ENT)

 

 

 

- 8. den - částečně implantovaná blastocysta

- patrný základ amniové dutiny - její dno tvoří1 vrstva vysokých b. EPIBLASTU (prim. EKT), jde o transformované buňky embryoblastu po oddělení hypoblastu

- strop ohraničuje cytotrofoblast embryonálního pólu blastocysty

- epiblast a hypoblast tvoří dvouvrstevný zárodečný terčík

- 8.-9. den - amniový a žloutkový váček (dno amniového + strop žloutkového – embryo)

- amniová dutina - výstelka z epiblastu (ektodermu), navazuje na epiblast zárodku

- amniový váček - stěna z extraem. mezodermu (somatopleury) a epiblastu (ektodermu)

- primární žloutkový váček- postranní stěny a dno - b. Heuserovy/exocoelomové membrány, která vznikla z vycestovavších buněk hypoblastu

- dutina ve žloutkovém váčku = exocoelomová dutina --  síťovitá tkáň v okolí váčků vyplňující zbytek exocoelu -  EXTRAEMBRYONÁLNÍ MEZODERM  (ten je nejprve z b., které vycestovaly ze stěny žloutkového váčku, pak i z buněk kaudální stěny zárodku)

- do konce 2. týdne - transformace v sekundární žloutkový váček - od plodu rostou b. hypoblastu podél vnitřního povrchu primárního žloutkového váčku – vytváří souvislou vrstvu kubických buněk extraembryonálního entodermu – uzavře sekundární váček (laterálně, dno)

- velká část primárního váčku se odškrtí

- místo extraem. hematopoezy, sídlo prvopohlavních b., transformace v primitivní střevo

- extraembryonální mezoderm - vyplňuje zbytek blastocysty, zvěšují se v něm štěrbiny—splynou v jednotnou dutinu = extraembryonální coelom

- dutinu ohraničuje extraemb. mezoderm, který se rozdělil na 2 listy:

            extraem. somatický mezoderm = somatopleura (kryje amniový váček)

            extraem. splanchnický mezoderm = splanchnopleura (sekundární žloutkový)

- chorion - extraem. somatopleura, syncytiotrofoblast, cytotrofoblast

- choriová dutina - amniový, žloutkový váček, zárodečný stvol (připojuje strop amnia ke stěně choriového vaku)

 

 

 

4. Trojvrstevný zárodečný terčík

 

- 3.-8. týden vývoje - embryonální perioda

- vytváří se základy všech hlavních orgánových systémů, vysoká vnímavost vůči teratogenům

- během flexe zárodku - ploché – válcovité embryo

- koncem 8. týdne - typický lidský vzhled

- 3. týden - vznik 3 definitivních zárodečných listů (zdrojem je epiblast):

            EKTODERM, ENTODERM, MEZODERM

- vznik 3 osových / axiálních struktur (longit. osa, pravolevá, kraniokaudální):

            primitivní proužek (zaniká do 4. týdne)

            chorda dorsalis – nuclei pulposi

            neurální trubice – CNS

 

 

 

- gastrulace - přeměna dvojvrstevného embrya v trojvrstevné 

 - v budoucí kaudální oblasti zárodečného terčíku se proliferující  b. epiblastu posunují ke střední čáře – lineární ztluštění = primitivní proužek, v jeho ose je primitivní brázda,

na kraniálním konci primitivní Hensenův uzelprimitivní jamkou (pokračováním brázdy)

- b. epiblastu migrují do hloubi primitivní brázdy, oddělují se od epiblastu a cestují do štěrbiny mezi epiblastem a hypoblastem – vzniká mezoblast, šíří se laterálně a kraniálně

- část mezoblastu se zorganizuje do podoby epitelu – vrstva INTRAEMBRYONÁL. MEZODERMU

- b. primitivního proužku (epiblastu) vnikají až do hypoblastu, odtlačují je – ENTODERM

- vývoj chorda dorsalis - ve 3. týdnu invaginací epiblastových b. oblasti primitivního uzlu do štěrbiny mezi hypo a epiblastem –  tyto b. prorůstají v ose embrya dopředu jako chordový/hlavový výběžek (17.den)–  roste k prechordální ploténce ( 19. den, je to kraniální zakončení výběžku, nad ní je faryngová membrána)

- komunikace obou váčků - canalis neurentericus

- primitivné proužek regreduje

- chordový výběžek se transformuje v definitivní chordu dorsalis      (20.den, prechordální ploténka se odloučí od entodermu) = primitivní axiální struktura zárodku s opornou funkcí, okolo ní se zformuje páteř

- chorda a primitivní uzel indukují vývoj neurální ploténky

 

 

Deriváty zárodečných listů:

 

EKTODERM:    a) povrchový ektoderm - epidermis, kožní adnexa, krycí epitel, žlázky dutiny ústní a nosní, gl. parotis, sklovina, epitel zevního zvukovodu a bubínku, blanitý labyrint, čočka, adenohypofýza, epitel terminální části canalis analis a mužské urethry, myoepitelové b. žláz

b) neuroektoderm neurální trubice - CNS (ne mikroglie), epifýza, neurohypofýza, retina

c) neuroektoderm neurální lišty - viscerokranium, jazylka, mezenchym pro vývoj obličeje a patra, odontoblasty, meningy, neurony, satelitové, Schwannovy b, chromafinní b. dřeně  nadledvin, melanocyty, parafolikulární b.

 

ENTODERM: bubínková dutina, tonzily, štítná žláza, příštítná tělíska, thymus, játra, žlučník, žlučové cesty, gl. submandibularis+sublingualis, epitel a žlázy trávicí trubice, pankreas, epitel laryngu, trachey, bronchů, plicních alveolů, žlázky dýchacích cest, prostata, epitel močového měchýře a uterhry, epitel vestibulum vaginae a části vaginy

 

MEZODERM:     a) paraaxiální - skelet neurokrania, páteř, žebra, dermis, kosterní svalstvo trupu a hlavy (ne žvýkací a mimické svaly)

b) intermediální - ledviny, ureter, genitální systém včetně žláz

c) laterální - hladké svalstvo a vazivo orgánů a cév, skelet pletenců , dlouhé kosti končetin, sternum, kosterní svalstvo končetin, kardiovaskulární systém, krvinky, slezina, kůra nadledviny, serózní blány

 

 

5. Vývoj zevního tvaru zárodku

 

- nejprve tvar okrouhlého terčíkunotogenezevejčitý tvar – piškotovitý

- současně se rychle odškrcuje ohraničujícími rýhami od amnia

- nejvíce a nejrychleji- přední ohraničující rýha   (základ mozku, perikardová dutina se základem srdce se posunuje kaudálně)

- na dorzální straně se po obou stranách medulární trubice rýsují obrysy prvosegmentů

- hlavový a ocasní konec se k sobě přibližují (5mm - 3/4 kruhu)

- kožní pupek se zužuje, posunuje kaudálně, stlačuje zárodečný stvol a ductus omph. – pupečník (spojuje embryo  s amniem, choriem a žloutkovým váčkem)

- mezi srdečním hrbolem a základem pupečníku - jaterní hrbol

- zárodek se napřimuje

- stadium 4 prvosegmentů – základ sluchových plotének (ještě neuzavřený rombencefalon)

  -- sluchové jamky – sluchové váčky

- 30 prvosegmentů - oční váčky, ploténka čočky

- za hlavovým koncem - 18-20 prvosegmentů – žaberní vklesliny   (dorsoventr. záhyby), odděleny žaberními oblouky

- embryonální perioda - 3.-8. týden   (5. týden - obličej, 4. týden - končetiny)

- fetální období - od 9. týdne

- 3. měsíc - nepoměr velikosti hlavy, široký obličej, oční víčka srůstají, disproporce končetin,

pupečníkem prosvítají střevní kličky, zevní genitál indiferentní

- 4. měsíc - vyrovnává se disproporce mezi hlavou a tělem, na obličeji se vývojem mandibuly rýsuje brada, pokračuje osifikace, patrny základy prstů, lze rozeznat pohlaví

- 5. měsíc - růst se zpomaluje, prodloužení dolních končetin, plod se pohybuje, srdce zřetelně bije, kůže pokryta mazlavou hmotou, lanugo, krátké vlasy, řasy

- 6. měsíc - víčka se otevírají, kůže vrásčitá

- 7. měsíc - víčka otevřena, zřetelné řasy, vlasy, lanugo, respirační soustava připravena

- 8. měsíc - rozvoj podkožního tukového vaziva – buclatý vzhled, nehty

- 9. měsíc- lanugo se ztrácí, končí sestup vlarlat, oddělena fontanela major a minor

 

 

6. Plodové obaly a pupečník, placenta

 

- plodové obaly se tvoří v průběhu diferenciace blastocysty

- ve 2. týdnu je zcela zanořena, po celém obvodu se tvoří primární – sek. choriové klky

- vývoj choriových klků: v lakunárním stadiu syncytiotrofoblastu jsou jeho trabekuly odděleny lakunami, ježse spojují v labyrint – budoucí intervilózní prostor

- dovnitř trabekuly sync. proniká sloupec cytotrofoblastuprimární choriový klk

- do něj proniká extraem. somatický mezodermsekundární klk (obě vrstvy trofoblastu)

- cytot. prorůstá syncyt. – masa cytotrof. sousedních kmenových klků se slévá a vytváří

tenký zevní cytotrofoblastový obal na povrchu deciduy s výjimkou míst, kde syncytiotrofoblast nahlodal mateřské krevní cévy

- zevní cytotofoblastový obal brání další invazi syncyt. do děložní tkáně

- uvnitř mezodermu se vytvoří krevní ostrůvky – angiogeneze, fetální krevní cirkulace

- ke konci těhotenství místy degeneruje syncyt.—v něm se ukládá fibrin mat. krve – fibrinoid

- deciduální reakce - odpověď fibroblastů stromatu děložní sliznice na invazi trofoblastu

- b. se nahromaděním glykogenu a lipidových kapének přemění v deciduální buňky

- decidua basalis - pod plodem, capsularis - kryje plod zvrchu, parietalis - zbývající

- do 8. týdne pokrývají terciární klky celý povrch choriového vaku - chorion frondosum

- zárodek  vyklenuje decidua capsularis do děložní dutiny – chorion leave    (bez klků)

- amniový vak se zvětšuje rychleji než choriový vak – amniová dutina se rozšiřuje na úkor choriové = exocoelomové dutiny, exocoelom vymizí      (dočasně přetrvává pupečníkový)

- přiložením extraem. somat. mezodermu amnia a somat. mezodermu choria – srůst amnia s chorion leave – amniochoriová membrána, amniochorion

- amnion = přiložení vrstvy extraembryonálního mezodermu k ektodermu amnia

(amniová dutina vzniká dehiscencí ambryoblastu)

- chorion = přiložení extraemb. mezodermu k trofoblastové dvojvrstvě

- vybíhá v klky (extraem.mezoderm se diferencuje v řídké vazivo), na povrchu

syncytiotrofoblast, pod ním cytotrofoblast / Langhansovy buňky

- oba obaly spojeny se zárodečným stvolem

-          na ventrální straně - žloutkový váček a ductus omphaloentericus se střevním pupkem

- placenta - dočasný orgán utvořený z fetálních / extrafetálních tkání = chorion frondosum

s terciárními choriovými klky, vrůstajícími do intervilózního prostoru - choriová ploténka

- epitel choriové ploténky - ektoderm amnia, přechází na povrch pupečníku

- z tkání matky - decidua basalis - oblast děložní sliznice pod implantovaným zárodkem

- placentární septa, kotyledony (dva a více kmenové klky)

- intervilózní prostor - 150 ml mateřské krve      (výměna 3-4 krát za minutu)

- lemován souvislou vrstvou syncytiotrofoblastu

- zajišťujě výměnu látek mezi krevním oběhem matky a plodu, odděleny placentární membránou, která je sloužena pouze z tkání plodu

- je metabolicky činná, tvoří hormony prospěšné pro těhotenství

 

- pupečník - vaskularizovaný provazec, spojuje plod s placentou

- základ v 4. týdnu během flexe zárodku, poté zavzata část žloutkového váčku – primit. střevo

- komunikace žloutkového váčku se střevem - ductus omphaloentericus

- přemístění zárodečného stvolu a allantois (umbil.cévy) – k ductus omhaloentericus

- tyto stlačující se útvary – raný pupečník (uvnitř extraem. coelom)

- zevní povrch pupečníku - stěna amniového váčku

- kožní pupek - úpon pupečníku do ventrální stěny zárodku

- 7. týden - rychle rostoucí střevo se vsouvá do pup. coelomu – fyziologická hernie

- zaniká coelom, allantois, ductus omph., žloutkový váček (malý zbytek), vitelinní cévy

- zralý pupečník - 2 umbilikální arterie, 1 véna, rosolovité vazivo

 

 
 

 

PortrétPoslední fotografie
Archiv

Kalendář
<< červenec / 2022 >>