Jdi na obsah Jdi na menu
 


                                                                     

Charakteristika textového editoru

Je to vylepšený psací stroj, výhody oproti psacímu stroji: text lze libovolně opravovat před tiskem, text lze uložit na disk a později se k němu vrátit, z několika částí různých dokumentů lze složit dokument jeden, možno vkládat obrázky, grafiku, grafy, tabulky

Popis okna

·          V titulkovém pruhu je název otevřeného dokumentu.

·          Menu

·          Plovoucí nástrojové lišty (floating toolbar), podobně se chová i menu, po RB si lze vybrat, které nástrojové lišty budou zobrazeny příp. definovat vlastní.

·          Pravítko (vodorovné, svislé).

·          Stavový řádek (č. aktuální stránky, oddílu, kolikátá stránka z kolika, vzdál.kurzoru od horního okraje stránky v cm, řádek, sloupec = počet znaků od začátku řádku, PŘES – mód přepisování nebo vkládání, přepínaní INS).

Práce s dokumentem

·          Založení nového dokumentu (Soubor/Nový…, Ctrl+N), je možno si vybrat z předpřipravených dokumentů (šablon) nebo použít Průvodce

·          Otevření dokumentu (Soubor/Otevřít, Ctrl+O)

·          Uložení dokumentu na disk (Soubor/Uložit, Ctrl+S), uložení pod jiným jménem (Soubor/Uložit jako)

·          Při ukládání lze nastavit vlastnosti dokumentu v menu Soubor/Vlastnosti

·           

·          Ve Wordu lze mít najednou otevřeno více dokumentů, každý v jednom okně (ale Word běží jen jednou) – tzv. MDI aplikace (Multiple Document Interface), s okny se pracuje jako s jinými okny Windows, lze se mezi nimi přepínat výběrem z menu Okno.

·          Založení nového okna obsahující stejný dokument jako aktivní okno: Okno/Nové okno

·          Rozdělení aktivního okna příčkou tak, aby obsahovalo dva pohledy na jeden dokument: Okno/Rozdělit

Písmo a členění dokumentu

·          Používá se proporcionální písmo – jednotlivá písmena jsou různě široká, proto se na řádek vejde různý počet znaků.

·          Celý dokument se člení na:

·          Znak

·          Slovo (posloupnost znaků ukončená mezerou)

·          Věta (posloupnost slov ukončená interpunkčním znaménkem)

·          Odstavec (několik vět ukončeným znakem konec odstavce – stisk ENTER)

·          Oddíl (několik odstavců, které spolu souvisí),              Stránka (ukončena znakem „konec stránky“)

·          Dokument (všechno)

Psaní textu

·          Ergonomie (ergonomická doporučení):

·          nejprve text rychle celý napsat bez formátování, často ukládat

·          text zformátovat

·          kontrola textu na obrazovce

·          zkušební tisk (horší papír, menší kvalita), kontrola vytisknutého textu a oprava

·          tisk na čisto

·          Mezera se vynechává:

·          za interpunkčními znaménky

·          před a za pomlčkou

·          Zobrazení netisknutelných znaků (formátovací znaky, konec odstavce, stránky, tvrdá mezera) – tlačítko „PI“ v nástrojové liště

·          Na konci řádku zásadně nedávat ENTER, ale text sám přejde (přeteče) na nový řádek. 

·          Tvrdá mezera: váže slova na obou stranách, aby se v tomto místě text nerozdělil (např. jednoslabičné předložky na konci řádku, 1. Patro apod.), Ctrl+Shift+SPACE.

·          Vložení spec. znaku: menu Vložit/Symbol (např. tvrdá mezera, tři tečky …)

·          Automatické opravy – některé skupiny znaků budou při psaní automaticky nahrazovány spec. symboly, např. (c) symbolem ©, tři tečky znakem … apod., přehled toho, co se nastavuje je v menu Nástroje/Automatické opravy, zde lze nastavit i další věci

·          Zrušení provedených změn Alt+BACKSPACE (Ctrl+Z, Úpravy/Zpět)

·          Opakování změn Ctrl+Y (Úpravy/Zpět) nebo nástrojová lišta

Pohyb v textu

·          ←, → o znak doleva, doprava

·          ↑,↓ předchozí, následující řádek

·          Ctrl+←, Ctrl+→ předchozí, následující slovo

·          HOME na začátek řádku, END na konec řádku

·          Ctrl+HOME začátek dokumentu, Ctrl+END konec dokumentu

·          PgUp, PgDown o okno nahoru, dolů

·          Na svislém posuvníku o stránku dopředu, dozadu, při táhnutí indikátoru se vypisuje číslo stránky

·          F5 a možno vybrat, na co se přejde

Práce s bloky

·          Označení pomocí Shift a ↑,↓,←, → nebo LB a tažení myši (pak se výběr zaokrouhlí na celé slova, to lze vypnout v Nástroje/Možnosti, karta Úpravy, Automaticky vybírat celá slova)

·          Kopie označeného textu do schránky Ctrl+C, vyjmutí textu do schránky Ctrl+X, vložení textu ze schránky Ctrl+V

·          Metoda Drag and Drop: označíme a tažením přesuneme (přesun), chceme-li kopírovat, pak držíme Ctrl

Změna písma

·          Týká se buď označeného textu nebo nově psaného textu (pokud žádný není označen)

·          Výběr z nástrojové lišty: Název a Velikost

·          True Type písma: mají vedle sebe znak T, lze je libovolně zvětšovat beze ztráty kvality

·          Dále lze psát písmem tučným (Ctrl+B, bold), kurzívou (Ctrl+I, italics), podtrženým (Ctrl+U, underlined)

·          Další nastavování v menu Formát/Písmo…

Formát odstavce

·          Menu Formát/Odstavec… nebo místní nabídka (týká se vždy celého odstavce, ve kterém je kurzor !)

·          Zarovnávání: vlevo, vpravo, na střed, do bloku, možno i na nástrojové liště

·          Odsazení vlevo, vpravo od okrajů stránky, možno nastavovat i na pravítku přetahováním dolních šipek

·          Speciální odsazení:

·          Prvního řádku (standardně 1,25 cm), možno nastavit i na pravítku přetažením horní šipky

·          Předsazení prvního řádku oproti ostatnímu textu, možno nastavit i na pravítku přetažením horní šipky

·          Mezera před a za odstavcem (nikdy za tímto účelem nevkládat před, za odstavec prázdné řádky !)

·          Řádkování v odstavci (jednoduché, násobky standardního, nejméně daný počet bodů (příp.i více), přesně daný počet bodů)

·          Tok textu:

·          Kontrola osamocených řádků (aby poslední řádek odstavce nevyšel na novou stránku)

·          Svázat řádky (zabrání vložení konce stránky mezi řádky tohoto odstavce)

·          Svázat s následujícím (zabrání vložení konce stránky mezi tento a následující odstavec)

·          Vložit konec stránky před (vloží před tento odstavec konec stránky)

·          Nastavený formát odstavce přebírají odstavce po tomto nově založené.

Zobrazení dokumentu

·          Menu Zobrazit

·          Typy zobrazení:

·          Normální (rychlé překreslování, bez složitého formátování, obrázků …)

·          Stránky (jak bude text vypadat na papíře, tzv. WYSIWYG – What You See Is What You Get, „co vidíš, to dostaneš“)

·          Případně lze dokument zobrazit na celou obrazovku (Celá obrazovka) nebo pomocí lupy zvětšovat, zmenšovat

Oddíly

·          Celý dokument lze členit na oddíly, na které je možno aplikovat různé druhy formátování apod.

·          Oddíl se ukončí a začne se nový oddíl vložením znaku konec oddílu – menu Vložit/Konec, nový oddíl může začínat na nové stránce, na stejné stránce, na sudé stránce, na liché stránce

·          Podobně lze vložit i konec stránky – ručně předčasně ukončíme stránku

Formát stránky

·          Menu Soubor/Vzhled stránky

·          Veškeré změny lze aplikovat na celý dokument, od daného místa dále, na vybraný oddíl

·          Okraje stránky (nahoře, dole, vlevo, vpravo), pokud se zaškrtne Zrcadlové okraje, pak se okraje nastavují tak, aby bylo možno stránky svázat jako knihu

·          Velikost papíru (A4, A5, vlastní), orientace (na šířku, výšku), např. tabulky tisknu na šířku, ostatní na výšku…

·          Zdroj papíru (odkud se bude brát papír při tisku), např. první stránka barevný papír…

Ohraničení a stínování

·          Menu Formát/Ohraničení a stínování

·          Ohraničení (standardně se používá na odstavec): lze nastavit, jak bude vypadat, barvu a tvar čáry, kde bude (okolo, vlevo …), na tlačítku Možnosti lze nastavit vzdálenost rámečku od textu

·          Ohraničení stránky: podobné jako odstavce, navíc lze přidat Efekt, lze použít na celý dokument, na vybraný oddíl (příp. s výjimkou první stránky)

·          Stínování (používá se na odstavec): podklad (pozadí) odstavce, Výplň je barva podkladu, Barva je barva vzorku nastaveného v poli Styl

Odrážky a číslování

·          Menu Formát/Odrážky a číslování … nebo místní nabídka

·          Odrážky (každý odstavec bude uvozen odrážkou – spec. znakem, např. seznam):

·          Lze si vybrat z několika předdefinovaných

·          Nebo si definovat vlastní: symbol odrážky, umístění (odsazení) odrážky, odsazení textu od odrážky

·          Číslování:

·          Lze si vybrat z několika předdefinovaných nebo si definovat vlastní

·          Pokud jsou v dokumentu oddíly, pak si lze při číslování vybrat, zda číslovaný seznam má navazovat na číslování v předchozím oddíle nebo zda má v tomto oddíle číslování začínat od začátku

·          Víceúrovňové číslování:

·          Každý bod seznamu může obsahovat několik podbodů samostatně číslovaných, ty mohou obsahovat další podbody apod.

·          Mezi úrovněmi číslování se přechází pomocí nástrojové lišty nebo místní nabídky (zvětšit, zmenšit odsazení)

·          Opět si lze vybrat, zda má číslování navazovat na předchozí oddíl či nikoli

Tabulátory

·          Jsou to jakési zarážky, pomocí kterých lze zarovnávat text

·          Tabulátor se do textu vloží stiskem TAB

·          Nastavení tabulátorů patří k formátu odstavce

·          Standardně se používají tzv. implicitní tabulátory, které jsou pravidelně rozmístěny po celé šířce stránky, jejich vzdálenost lze změnit v menu Formát/Tabulátory, položka Výchozí krok (1,25 cm)

·          Lze definovat i uživatelem definované tabulátory (např. v předchozím oknu) nebo pomocí myši na pravítku: kliknutím myší na pravítko kde není tabulátor vloží uživatelem definovaný tabulátor na tuto pozici, myší lze tabulátor přetahovat po pravítku, tabulátor odstraníme jeho odtažením pryč z pravítka, implicitní tabulátory pokračují až za posledním uživatelem definovaným tabulátorem

·          Vlastnosti tabulátorů (např. po dvojkliku pravým tlačítkem myši na tabulátor na pravítku):

·          Zarovnání: vlevo (tabulátor stojí nalevo od textu, tj. text pokračuje napravo od tabulátoru), vpravo (tabulátor stojí napravo od textu, tj. text je před tabulátorem), na střed (text je vystředěný podle pozice tabulátoru), desetinná čárka (sloupec čísel bude zarovnán podle desetinné čárky na pozici tabulátoru), sloupec (vloží na pozici tabulátoru svislou čáru)

·          Vodící znak (jakým znakem bude vyplněno místo, o které tabulátor text odsadil), použití např. v obsahu

·          Použití tabulátorů: odsazení prvního řádku odstavce (pokud nechci měnit formát odstavce), odsazení podpisu, adresy na konci dopisu, v těchto případech nikdy nevynecháváme místo pomocí mezer, ale použijeme tabulátor

Sloupce

·          viz. noviny, menu Formát/Sloupce nebo v nástrojové liště příslušným tlačítkem

·          Lze zvolit počet sloupců, jejich šířku, zda mezi mini bude svislá čára

·          Změny lze aplikovat na celý dokument nebo jen na vybraný oddíl

·          Sloupec lze předčasně ukončit a přejít do nového sloupce vložením znaku Zalomení sloupce z menu Vložit/Konec

·          Sloupce se zobrazují pouze při stránkovém zobrazení, ne při normálním

Hlavička, patička

·          Hlavička (patička) je text, který se opakuje na začátku (konci) každé stránky, někdy také záhlaví (zápatí)

·          Vloží se z menu Zobrazit/Záhlaví a zápatí, zobrazuje se pouze při stránkovém zobrazení, ne při normálním, v nástrojové liště lze přepínat mezi hlavičkou a patičkou

·          Do hlavičky (patičky) lze vložit číslo aktuální stránky, celkový počet stránek, aktuální datum, čas

·          Čísla stránek lze vložit také z menu Vložit/Čísla stránek a to buď do hlavičky nebo patičky

·          Každý oddíl může mít svoji hlavičku i patičku (jen je třeba vypnout tlačítko "Stejné jako minulé")

Hledání a nahrazování v textu

·          Hledání (Ctrl+F nebo Úpravy/Najít)

·          Nahrazování (Ctrl+H nebo Úpravy/Nahradit)

·          šipky pod svislým posuvníkem slouží k najít (nahradit) další, předchozí

Tisk dokumentu

·          náhled (preview), jak bude text vypadat na papíře, menu Soubor/Náhled

·          menu Soubor/Tisk (Ctrl+P),

·          lze vybrat tiskárnu, na které se bude tisknout

·          nastavovat její vlastnosti (kvalita tisku, barva, papír…)

·          zda tisknout všechny stránky, jen aktuální, jen stránky daných čísel

·          počet kopií od každé stránky

·          tisk všech stránek nebo jen sudé (příp. liché) – hodí se pro oboustranný tisk

·          lze tisknout i do souboru a ten pak vzít na jiný počítač a tam ho teprve tisknout, přičemž na tom jiném počítači ani nemusí být Word

Kontrola pravopisu

·          automatická kontrola pravopisu (menu Nástroje/Možnosti, karta Pravopis, položka Automatická kontrola pravopisu) červenou vlnovkou podtrhává slova, která nemá ve slovníku, po kliknutí pravým tlačítkem na dané slovo lze z místní nabídky vybrat správný tvar slova, nebo do nechat přeskakovat (dál v tomto dokumentu už na něj Word nebude poukazovat) nebo ho přidat do uživatelského slovníku (a Word ho už nastálo bude považovat za správné)

·          v menu Nástroje/Jazyk/Nastavit jazyk lze nastavit jazyk, ve kterém se bude kontrola provádět

·          Thesaurus (slovník synonym) – Shift+F7 nebo menu Nástroje/Jazyk/Thesaurus nabídne synonyma pro vybrané slovo

·          Dělení slov – menu Nástroje/Jazyk/Dělení slov, zde lze zapnout automatické dělení slov, případně ručně potvrzovat jak slova dělit, dnes se už dělení slov moc nepoužívá

Tabulky

·          Tabulku do textu vložíme z nástrojové lišty příslušným tlačítkem a současně vybereme počet sloupců a řádků nebo z menu Tabulka/Navrhnout tabulku lze nakreslit zcela libovolnou tabulku

·          Do políček tabulky lze psát lib.text, formátovat, vkládat obrázky apod., znak tabulátoru se vloží Ctrl+TAB

·          V režimu zobrazení netisknutelných znaků se jako speciální znaky zobrazují znaky "konec buňky" a "konec řádku tabulky"

·          Lze označovat buď jednotlivé buňky tabulky nebo celé sloupce (kliknutím nad sloupec nebo menu Tabulky/Vybrat sloupec) nebo celé řádky (kliknutím nalevo od řádku nebo menu Tabulky/Vybrat řádek), celá tabulka se vybere z menu Tabulka/Vybrat tabulku

·          Šířku sloupce (nebo označených buněk) lze měnit tažením myší za svislou čáru, velikost buněk lze měnit z menu Tabulky/Výška a šířka buňky, u sloupce lze nastavovat vzdálenost mezi sloupci a přizpůsobit šířku sloupce jeho obsahu, u řádku lze nastavovat výšku (automatická, nejméně, přesně), odsazení zleva a zarovnání celého řádku

·          Mazat (vkládat) sloupce (řádky) lze z menu Tabulka nebo z místní nabídky (např. chci vložit dva řádky, tak v tabulce vyberu dva řádky a z místní nabídky dám Vložit řádky)

·          Formát (vzhled) tabulky lze měnit v menu Tabulka/Automatický formát tabulky, lze si vybrat z několika předefinovaných vzhledů tabulek, nebo v menu Formát/Ohraničení a stínování nastavit vzhled a aplikovat ho buď na jednu buňku nebo na celou tabulku, ohraničení lze nastavovat i na nástrojové liště

·          Vybranou tabulku lze převést na text (Tabulka/Převést tabulku na text), lze zvolit, čím mají být obsahy jednotlivých buněk v řádku od sebe odděleny (tabulátor, středník …

·          Naopak lze vybraný text převést na tabulku (Tabulka/Převést text na tabulku), nutno zadat počet sloupců tabulky a oddělovač

·          Data v tabulce lze podle daného sloupce seřadit (Tabulka/Seřadit), lze zvolit, zda tabulka má záhlaví (pak se první řádek tabulky řazení neúčastní) nebo ne, řazení vzestupné nebo sestupné

·          Několik sousedních označených buněk lze sloučit do buňky jediné (buď místní nabídka nebo menu Tabulka, Sloučit buňky), podobně lze sloučenou buňku opět rozdělit

·          Označíme-li více sloupců a změníme šířku jednoho z nich, potom tuto šířku převezmou ostatní označené sloupce (vhodné pro nastavování stejné šířky několika sloupců)

·          U buňky lze nastavovat v místní nabídce směr textu v ní a jeho zarovnání (ve vodornovném i svislém směru)

Textová pole a Obrázky

·          Textové pole je rámeček, který lze umístit na lib. místo dokumentu, může obsahovat lib. text

·          Vloží se příkazem Vložit/Textové pole (je nutno být ve stránkovém zobrazení)

·          Formát textového pole se mění např. z místní nabídky Formát textového pole, lze měnit:

·          Výplň, čáru, barvy …

·          Velikost

·          Umístění na stránce: pole je vždy ukotveno k danému odstavci (viz. symbol kotvy při zobrazení netisknutelných znaků), pozici na stránce určujeme vzhledem ke sloupci, okraji, stránce, odstavci, volba Přesouvat objekt s textem znamená, že se textové pole bude posouvat v závislosti na tom, jak se bude posouvat odstavec, ke kterému je pole ukotveno

·          Obtékání: jak se bude chovat text okolo textového pole

·          Tlačítko Převést na rám převede textové pole na tzv. rám, ten byl ve starších verzích Wordu a plní funkci textového pole (ale je trochu chudší, co se týká možností nastavování)

·          Obrázek se vloží z menu Vložit/Obrázek, lze vložit:

·          Klipart – předpřipravený obrázek, zvuk, video

·          Ze souboru – lib.obr. ze souboru na disku

·          Automatický tvar – hvězda, rámeček …

·          Word Art – různě deformovaný text

·          Formát obrázku se nastavuje podobně jako formát textového pole, tj. z místní nabídky

Styly

·          Jsou jedním z nejsilnějších nástrojů v textovém editoru – umožňují pojmenovat určitý formát odstavce (např. jako "nadpis") a pak se u dalších nadpisů na tento "styl" pouze odkazovat (tj. není je třeba formátovat znovu ručně). Výhoda: mohu najednou změnit formát všech nadpisů změnou příslušného stylu a nemusím to dělat u každého nadpisu jednotlivě.

·          Styly se vybírají z nástrojové lišty (buď pro nově psaný text nebo pro označený text), základem je styl Normální, od něho jsou všechny další styly odvozeny. Styly mají hierarchickou strukturu – každý styl je založen na nějakém jiném stylu, ze kterého přebírá formátování a může ho měnit

·          Styly definují a upravují v menu Formát/Styl:

·          Vyberu název stylu, který chci měnit (lze zvolit, zda budu vybírat z úplně všech dostupných stylů, jen z uživatelem definovaných stylů nebo jen ze stylů použitých v dokumentu)

·          Tlačítkem Upravit lze změnit právě vybraný styl, tlačítkem Nový založit úplně nový styl

·          Vytvoření nového stylu:

·          menu Formát/Styl, tlačítko Nový…, pokud mám nějaký text označen, pak nový styl bude mít formátování převzaté z označeného textu

·          U stylu lze měnit:

·          Název

·          Na jakém stylu bude tento styl založen, od něho zdědí všechny vlastnosti, které ale mohu upravit

·          Jaký bude styl následujícího odstavce (po odstavci, který má tento styl) – např. že po nadpisu následuje podnadpis a po něm normální text odstavce

·          U stylu lze měnit formát písma, odstavce, nastavení tabulátorů, ohraničení, jazyk (pro kontrolu pravopisu), rám, číslování

·          Klávesová zkratka, kterou se styl vyvolá (nejlépe Alt+písmeno)

·          Volba Automaticky aktualizovat znamená, že jakmile uživatel v textu změní formátování odstavce, který používá daný styl, pak se tyto změny promítnou ihned do daného stylu (a tím pádem i do všech odstavců, které tento styl používají)

 

 
 

 

PortrétPoslední fotografie
Archiv

Kalendář
<< červenec / 2022 >>