Jdi na obsah Jdi na menu
 


MS Windows

Systém Windows a jeho schopnosti

Schopnosti Windows oproti DOS

Charakteristika Windows jako OS s grafickými

schopnostmi

Windows 2000

Systém Windows a jeho schopnosti

Jednou z významných etap ve vývoji

výpočetní techniky bylo zavedení grafického

uživatelského rozhraní (GUI) ve druhé polovině 80. let, neboť se tím podstatně

přiblížila práce s výpočetní technikou práci s objekty reálného světa, protože byla

snížena abstrakce při zadávaní příkazů počítači.

Grafické uživatelské rozhraní je sada nástrojů a metod, pomocí kterých uživatel

pracuje s počítačem, zadává mu příkazy, kontroluje jejich splnění a přebírá výstupní

informace. Nepracuje však s textem, nýbrž s objekty, které se ve stylizované podobě

přibližují objektům reálného světa. Uživatel má jakousi obdobu pracovního stolu s

různými předměty, kterými může pohybovat, může ukládat informace do zásuvek a

opět je z nich vybírat, disponuje mj. zápisníkem, telefonem, kalkulačkou, kalendářem,

blokem pro kreslení, tiskárnou aj.

V osmdesátých a na počátku devadesátých let firma Microsoft vytvořila MS

Windows postupně ve verzích 1.0, 2.0, 3.0, 3.1 a Windows for Workgroups (3.11),

do kterých zařadila především komunikační prostředky a vytvořila tak jednoduchý síťový

software pro prostředí Windows. První verze byly ještě za podmínek, kdy uživatelé

neměli odpovídající techniku a nebyli schopni plně využít výhod prostředí GUI.

Přelomovou verzí byla verze 3, od které se datuje velký zájem tvůrců software a

uživatelů o Windows.

Windows až do verze 3.1x nejsou zcela operačním systémem, jsou GUI, nadstavbou

DOS. Teprve pozdější verze se zcela od DOS odpoutají a stanou se operačním

systémem. Prvním vývojovým stupněm této změny jsou verze Windows NT (New

Technology).

V polovině devadesátých let se vývoj dvaatřicetibitových Windows rozdělil na:

Windows NT – které jsou již OS. Nepodporují všechny programy pro DOS, zejména

ty, které nestandardně přistupují k systémovým prostředkům. Jsou velmi

stabilní.

Windows 95 – které jsou stále GUI nad (již poněkud omezeným) DOSem. Jsou

koncipovány tak, aby maximálně umožnily běh programů určených i pro DOS.

Cenou za univerzálnost je poněkud nižší stabilita. Modernizací Windows 95 byly

Windows 98.

V roce 2000 se obě větve spojily ve velmi univerzální Windows 2000, které jsou

pokračovatelem Windows NT se všemi dobrými vlastnostmi řady 9x. Windows 2000

lze nakonfigurovat jak pro individuální počítač, tak i pro síťový server či síťovou

stanici. Pro méně náročné aplikace (multimédia a internet) především v domácnosti

vznikly Windows ME (Millenium), které jsou přímými pokračovateli řady 9x. Jejich

podpora DOS je ještě více omezena. Pokračovatelem Windows 2000 jsou Windows

XP. Serverové verze se označují též jako Windows 2003. V roce má být

modernizovaná verze 2003, která se označuje jako ServisPack verze 2003. Na rok

MS Windows 1

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a

2007 připravuje firma další přelomovou verzi 64bitových Windows s pracovním názvem

Longhorn. Pro rok 2009 pak jeho první ServisPack atd.

Schopnosti Windows oproti DOS

grafické rozhraní místo textového - oproti nejednotnosti ovládání programů pro

DOS je zde jednotné grafické rozhraní,

ovládání graficky a objektově - na principu oken a ikon, ovládaných především

myší pomocí grafického kurzoru a stiskem tlačítek,

univerzálnost oproti neexistujícímu standardu - všechny programy ve Windows

se ovládají stejně a velice se navzájem podobají, kdo umí ovládat samotná

Windows má velký předpoklad pro zvládnutí ovládání aplikací. Aplikace se liší jen

svým určením, nikoli formou (např. rozdíl mezi Excel a Word - mezi tabulkovým

kalkulátorem a textovým editorem - je jen v nabídkách, které soustřeďují speciální

funkce, společné funkce jsou ve stejných nabídkách),

nezávislost na rozlišení obrazovky,

univerzální ovládání periférií,

více spuštěných aplikací současně a přenos dat mezi nimi - DOS ani ve verzi

6 neumí spustit současně více aplikací a přenášet mezi nimi data, ve Windows je

spuštění více aplikací na jednou omezeno jen aktuální velikostí paměti, lze mezi

nimi přepínat, lze je zobrazovat vedle sebe, některou ponechat běžet bez aktuálního

zobrazování apod. Prostředkem přenášení dat je schránka,

schopnost síťového provozu a komunikace,

plné české národní prostředí.

Charakteristika Windows jako OS s grafickými

schopnostmi

MS Windows 3.x

Šestnáctibitový OS s grafickým rozhraním. Vzhledem k tomu, že Windows používají

vlastní systémové soubory, namísto standardních souborů MS DOSu a

mají vlastní správu zdrojů a procesů, lze je považovat za samostatný OS (

jsou spouštěny jako program z DOSu).

Je to systém s nonpreemptivním (kooperativním) multitaskingem. Každá

aplikace běží ve svém okně. z nichž jen jedno je v dané chvíli aktivní. Mezi těmito

okny se lze pohybovat pomocí kláves Alt+Tab.

Aplikace musí být speciálně napsané pro prostředí Windows, aby byly využity

systémem poskytované služby.

Používá systém tzv. sdílených dynamických knihoven využívaných více procesy.

Tyto knihovny se zavádí do paměti ze souborů s příponou DLL a podle potřeby

zase paměť uvolňují, tím se šetří systémové prostředky.

Pro spolupráci různých programů byla vyvinuta technologie OLE (Object Linking

and Embedding) – umožňuje výměnu objektů různého typu mezi programy.

Po spuštění se systém nakonfiguruje dle údajů umístěných v inicializačních

souborech (.ini), např. win.ini, system.ini .

Je zajištěna zpětná kompatibilita se systémem MS DOS pro bezpečný běh dosovských

aplikací pod WINDOWS.

Systém Windows 3.11 for Workgroups obsahuje již podporu pro práci v jednoduché

síti LAN typu peer-to-peer, s možností sdílení prostředků, avšak bez zajištění

potřebné bezpečnosti sdílených dat.

Okno a jeho obsluha

Okno je základní komunikační jednotkou systému. Současně může být otevřen

větší počet oken. Jedno z nich je vždy aktivní.

MS Windows 2

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a

Na pracovní ploše okna mohou být umístěny

ikony – obrázky umožňující přejít do některého

seskupení programů nebo umožňující

spustit aplikaci.

MS Windows 95

První zcela samostatný 32-bitový OS

s grafickým rozhraním od firmy Microsoft.

Pracuje s preemptivním multitaskingem. Podporuje

práci v sítích LAN a to buď pomocí vestavěné sítě Microsoft nebo připojením

k síti jiného typu (např. Novell). Operační systém využívá chráněný mód práce procesoru.

Pozn: Současné procesory umožňují práci ve čtyřech režimech – reálném, chráněném, virtuálním8086

a správy systému.

Reálný režim je používán při práci s OS MS DOS. Umožňuje adresovat pouze 1MB paměti, rozdělené

na segmenty. Nevyužívají se 32 bitové instrukce.

Chráněný režim je využíván operačními systémy WIN 9x a NT. Umožňuje používat všechny instrukce,

adresovat 4 GB paměti, umožňuje nadefinovat množství oddělených virtuálních adresových

prostorů umožňující paralelní běh procesů.

Virtuální 8086 režim umožňuje spouštění DOS-ovských aplikací v prostředí WIN. (Okno DOSu ve

WIN95,98,NT)

Režim správy systému - určený pro návrháře systému, umožňuje práci nezávisle na OS.

Význam databáze Registr

Ve Windows 95 je většina konfiguračních údajů soustředěna v rozsáhlé databázi

zvané Registr. Správce systému má k dispozici prostředky pro práci s touto databází

(program regedit), které umožňují provádět v ní úpravy. Stejně tak nově instalovaný

software provádí zápis své konfigurace do této databáze. POZOR – uživatelem

nevhodně změněné údaje v databázi Registr má fatální následky a končí obvykle

nutností přeinstalování celého systému. Některé další údaje jsou uloženy

v souborech s příponou .ini.

Některé nově zavedené konvence:

Adresáře se nazývají složky (folders)

Zavádí se pojem zástupce (shortcut) – odkaz na aplikaci, pomocí kterého je

možné aplikaci spustit.

WIN 95 používají pro organizaci dat na disku systém VFAT a soubory i složky

mohou mít tudíž tzv. dlouhá jména, tj. názvy dlouhé až 255 znaků, s uložením

malých a velkých písmen, s možností psát více teček, používat diakritiku, mezery

apod. Každé dlouhé jméno má z důvodů zachování kompatibility evidováno i

jméno v DOSovské 8 znakové konvenci (vytváří se automaticky z prvních 8 znaků

jména, nepovolené znaky jsou nahrazeny povolenými).

Procesy a toky (vlákna)

OS WIN 9x vytvoří každé spuštěné aplikaci proces a tzv. primární vlákno. Proces

je reprezentantem spuštěné aplikace. Sám o sobě je nečinný, jeho úkolem je

vlastnit virtuální paměťový prostor a mít prováděcí toky. Každý proces má alespoň

jeden (primární) tok (Thread), ale obvykle jich má několik. (Např. textový editor má

speciální tok pro tisk, aby se současně s tiskem mohlo pokračovat v práci apod.).

Tok se stará o provádění kódu programu. Jestliže ukončí svoji činnost všechny toky,

operační systém odstraní proces z paměti.

Procesy i toky mají svoji prioritu, která se může programově měnit. Podle priority

lze procesy rozdělit do několika tříd (Čekající, Normální, Vysoká, RealTime). Aplikace,

která právě běží na popředí operačním systémem zvýšenou prioritu, aby se

zajistila rychlá odezva na uživatelovy příkazy.

MS Windows 3

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a

Vlastní spuštění aplikace (příslušného prováděcího toku) zajišťuje operační systém

spolu s procesorem. Pro procesor je prováděcí tok úlohou (task). Každému

toku se přiděluje podle priority odpovídající čas procesoru..

Každý proces dostane přidělen virtuální adresový prostor (až 4 GB). Protože

paměť RAM je často nedostatečně velká, uplatňuje se tzv. stránkování, kdy určité

části paměti se ukládají na disk, odkud se v případě potřeby nahrávají zpět do RAM.

Čím menší je paměť RAM, tím častěji dochází k zápisu a čtení dat z disku. Vzhledem

k řádově nižší rychlosti disku oproti paměti RAM, to znamená značné snížení

rychlosti systému.

Slabinou WIN95 je nedokonale ošetřené sdílení paměti, kdy za určitých okolností

může dojít k zápisu do nesprávných oblastí RAM, což mívá za následek zhroucení

systému.

MS Windows 98

vylepšená správa protokolu TCP/IP

podpora DVD, a sběrnice USB

souborový systém FAT32

nové nástroje pro správu disků

možnost použití stejných ovladačů ve WIN 98 a WIN NT

automatické obnovení poškozených systémových souborů (System File

Checker)

Registry Checker - správa a zálohování Registru

vyšší stabilita systému

integrace internetových funkcí (Explorer, OutlookExpress, Front Page Express,

Active Desktop)

Windows 2000

Verze Windows 2000

Windows 2000 Professional – je základní provedení. Je to operační systém

pracovních stanic sítí. Zároveň může být i serverem pro 10 klientských pracovních

stanic. Jeho koncepce navazuje na Windows 98, přičemž je stabilnější

než Windows NT Workstation.

Windows 2000 Server – je souborový, tiskový a aplikační server, přičemž může

pracovat i jako webový server.. Je to server pro menší a střední firmy, nebo

server pracovních skupin či poboček velké firmy.

Windows 2000 Advanced Server – je výkonnější variantou Windows 2000

Serveru.

Windows 2000 Datacenter Server – je nejvýkonnější server řady 2000, je určen

pro datové sklady, náročné vědeckotechnické výpočty aj.

Hlavní změny Windows 2000 Professional oproti Windows

98 a Windows NT Workstation

Snadnost používání

Vylepšení uživatelského rozhraní

Možnost vlastních úprav nabídky Start

Dialogy přihlašování a ukončování Windows

Dialog naplánované úlohy

Podpora cestujících uživatelů

Dialog Průvodce připojení k síti

Podpora vlastních privátních sítí

Offline složky

Správce synchronizace

MS Windows 4

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a

Podpora tisku

Podpora protokolu Internet Printing Protocol

Průvodce přidáním tiskárny

Podpora technologie Color Management

Zjednodušená správa

Průvodce přidat nebo odebrat programy

Služba Windows Installer

Nástroje pro řešení problémů

Nástroj pro kontrolu kompatibility

Dialog poradce při potížích

Rozšířená podpora hardwaru

Průvodce přidáním nebo odebráním hardwaru

Standard Win32 Driver Model

Podpora zařízení k okamžitému použití

Ovládací panel Možnost napájení

Rozšířené možnosti při správě souborů

Souborový systém NFTS

Souborový systém FAT32

Pomocný program Defragmentace disku

Pomocný program Zálohování

Rozšíření možností zabezpečení

MS Windows 5

 
 

 

PortrétPoslední fotografie
Archiv

Kalendář
<< červenec / 2022 >>